back to top

Skupština HNK: Javni uvid i rasprava o Nacrtu dopune Prostornog plana HNK

Objavljuje se javni uvid i rasprava o Nacrtu dopune Prostornog plana Hercegovačko- neretvanskog kantona, (u daljnjem tekstu: Nacrt dopune Plana).

Za vrijeme trajanja javnog uvida u Nacrt dopune Plana, isti će biti dostupan u analognom obliku za javni uvid u prostorijama Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK, Zavod za prostorno uređenje HNK, Stjepana Radića br. 3, u roku od 30 dana svakim radnim danom od 9:00 do 11:00. Javni uvid u Nacrt Plana dostupan je i na službenoj web-stranici Skupštine HNK: www.skupstina-hnz-k.ba ( https://skupstina-hnz-k.ba/ostalo/ )

Javna rasprava o Nacrtu dopune Plana, sa stručnim obrazloženjem nositelja izrade Plana, održat će se u prostorijama Skupštine HNK. Vrijeme održavanja javne rasprave bit će objavljeno u javnim medijima i na web-stranici Skupštine HNK: www.skupstina-hnz-k.ba

Prijedlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na Nacrt dopune Prostornog plana HNK mogu se podnijeti u trajanju od trideset (30) dana od dana objave javne rasprave.

Primjedbe, prijedloge, sugestije i mišljenja na Nacrt dopune Plana (s navedenim imenom, prezimenom i punom adresom i brojem telefona predlagatelja) mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK, Stjepana Radića br. 3. Mostar, s napomenom: „za Nacrt dopune Prostornog plana Hercegovačko-neretvanskog kantona” kao i davanjem primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja u zapisnik za vrijeme trajanja javne rasprave. Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja koja nisu dostavljena u roku neće se uzeti u razmatranje.

radiokonjic.ba/Skupština HNK

19.03.2024.

radiokonjic.ba

Popularno danas