back to top

Općina Prozor – Rama • NATJEČAJ ZA IMENOVANJE JAVNOG PRAVOBRANITELJA OPĆINE PROZOR-RAMA

06.03.2024. 11:59

Broj: 01/1 -02-647/24
Dana, 06.03.2024. godine
 

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 34/03 i 65/13), članka 27, 28. stavak 1. i 29. Zakona o javnom pravobraniteljstvu  Hercegovačko-neretvanske županije/kantona („Narodne novine HGNŽ/K“, broj: 8/99, 3/04, 11/08), članka 19. Odluke o utemeljenju Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor/Rama („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 1/04), Općinski načelnik Prozor/Rama,   o b j a v l j u j e

 

NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE JAVNOG PRAVOBRANITELJA OPĆINE
PROZOR-RAMA

 
 I.  NAZIV POZICIJE:
Javni pravobranitelj općine Prozor-Rama 1(jedan) izvršitelj
 
II.   OPIS POZICIJE

Ovlaštenja i nadležnosti Općinskog javnog pravobranitelja utvrđeni su Zakonom o javnom pravobraniteljstvu HNŽ/K („Narodne novine HNŽ/K“, broj: 8/99, 3/04, 11/08).
Općinski javni pravobranitelj obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Prozor-Rama, njenih tijela i drugih tijela koja se financiraju iz njenog proračuna ili u odnosu na njih općina Prozor-Rama obavlja osnivačka prava.
Poslove zastupanja pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim postupcima i upravnom postupku u skladu sa Zakonom.

 
 
III.  KANDIDAT ZA OPĆINSKOG JAVNOG PRAVOBRANITELJA TREBA
        ISPUNJAVATI SLIJEDEĆE UVJETE:
 
A.   Opći uvjeti:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18. godina,
 • da je zdravstveno sposoban,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u  BiH u periodu od tri godine prije  dana objavljivanja ovog Natječaja,
 • da se na njega ne odnosi članak  IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da nije osuđivan za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti javnog pravobranitelja,
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

  B) POSEBNI UVJETI

 • završen pravni fakultet – VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava, koji se vrednuje sa najmanje 240 ETCS – pravne struke,
 •  položen pravosudni ispit,
 • da ima iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima, u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima ili pravnim poslovima u drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje dvije godine, koji je radeći u tim tijelima  i pravnim osobama stekao ugled pravnog stručnjaka i koji posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranitelja,
 • da ne pripadaju niti jednoj političkoj stranci niti sudjeluju u aktivnostima političkih stranaka,

 IV.  KANDIDATI SU DUŽNI UZ PRIJAVU PRILOŽITI ORGINAL DOKUMENTA ILI OVJERENE PRESLIKE DOKUMENATA I TO:
 

 1. Kraći životopis s opisom dosadašnjeg rada, adresa i kontakt telefon,
 2. Izvadak iz Matične knjige rođenih,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Diploma o završenom fakultetu,
 5. Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 6. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 7. Uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 8. Uvjerenje o radnom iskustvu,
 9. Izjava kandidata o ispunjavanju uvjeta iz točke III pod A alineja 4.5. i pod B alineja 4. ovog Natječaja.

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Općinski javni pravobranitelj imenuje se na period od 4 (četiri) godine.
 

Natječaj će se biti objavljen u „Službenim novinama F BiH“ i dnevnom listu „Dnevni list“ i web stranici općine Prozor-Rama.
Nepravodobne  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji budu ispunjavali sve uvjete Natječaja bit će pozvani na intervju.
 
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja Natječaja u zatvorenoj kuverti preporučeno poštom ili osobno u pisarnici općine Prozor -Rama na adresu:

 

OPĆINA PROZOR – RAMA
NAČELNIK OPĆINE
KRALJA TOMISLAVA
88440 PROZOR

 
Sa naznakom „Natječaj za  javnog pravobranitelja općine Prozor-Rama“ – NE OTVARATI –
 

    NAČELNIK
                   dr. Jozo Ivančevićprozor-rama.org

Popularno danas