back to top

Općina Grude objavila javni natječaj za prijem u radni odnos namještenika

Općinski načelnik objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos namještenika:

Viši referent za poslove prijemnog ureda (pisarnica) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: 

 •  prima podneske fizičkih i pravnih osoba i dostavlja ih nadležnim tijelima za rješavanje,
 • daje informacije strankama za ostvarivanje određenih prava ili izvršenja obveza,
 • vrši naplatu i poništavanje administrativne pristojbe,
 • prima, otprema, obavlja zavođenje, razdvajanje i raspoređivanje predmeta,
 • pakira i otprema poštu i vodi evidenciju istih,
 • vodi upisnik predmeta i akata ,
 • obavlja signiranje odnosno raspoređivanje predmeta i akata na organizacijske jedinice,
 • vrši unos podataka o primljenoj i otpremljenoj pošti u računar,
 • izvješćuje stranke o završetku predmeta,
 • obavlja i druge poslove i zadaće po nalogu Pomoćnika načelnika.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16 /08, 14/13 i 6/20) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj 1/22), i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude

Opći uvjeti:

 •  da je državljanin BiH
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske, odnosno stručne spreme, potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
 • da u posljednje dvije godine, od dana objave javnog natječaja nije otpuštan iz tijela državne
 • službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini u vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti

 • SSS ekonomskog, strojarskog smjer, gimnazija ili drugi smjer školovanja
 • 10 mjeseci radnoga iskustva,
 • položen stručni upravni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije).

Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji,

 •  prijava,
 • svjedodžbu o završnoj srednjoj stručnoj spremi,
 • potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci,
 • dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove iskaznice (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog natječaja
 • nije otpušten iz tijela državne službe, kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prioritet kod prijema na raspisano radno mjesto pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 32. stavak 2. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20).

Kandidat koji se poziva na prednost kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da se protiv izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Grude, Večernjem listu i Dnevnom Avazu, računajući od dana posljednje objave.

Prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja (original ili ovjerena kopija) dostaviti na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, „Prijava na javni natječaj za namještenika“, – NE OTVARATI-.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni natječaj možete preuzeti ovdje.

Post Općina Grude objavila javni natječaj za prijem u radni odnos namještenika je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas