back to top

Općina Prozor – Rama • Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama

12.04.2024. 09:45

Na temelju članka 9. Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u Općini Prozor-Rama (broj: 01-04-1265/21 od 25.05.2021. godine) i članka 4. i 7. Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih (broj: 01/1-11-1074/24 od 09.04.2024. godine) Načelnik općine Prozor-Rama raspisuje

 

JAVNI POZIV
za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih
u općini Prozor-Rama

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 
Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva i utvrđivanje liste kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u vidu refundacije dijela uloženih sredstava u iznosu od najviše 10.000,00 KM po korisniku.
 

 1. UVJETI ZA SUBVENCIONIRANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH

 
Subvencioniranje se ostvaruje uz sljedeće uvjete:
1. Prihvatljivi korisnici subvencioniranja su bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina, odnosno jedan od supružnika ne može biti stariji od 40 godina,
2. Podnositelj zahtjeva ili drugi supružnik nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan/kuću osim stana/kuće koja je predmet Javnog poziva
3. Podnositelj zahtjeva:
 – je u razdoblju od jedne godine do dana objave Javnog poziva kupio stan/kuću, ili
 – ima važeću građevinsku dozvolu i kuća je u fazi izgradnje, ili
 – ima u vlasništvu kuću (dio kuće, odnosno kat kuće) koju je potrebno dovršiti kako bi se u dijelu kuće omogućilo stanovanje)
4. Podnositelj zahtjeva ima prebivalište i stvarno živi na području općine Prozor-Rama tijekom posljednje 3 godine do trenutka podnošenja prijave
5. Podnositelj zahtjeva izjavljuje da stambenu nekretninu koja je predmet potpore neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje 5 godina.
 

 1. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV PO JAVNOM POZIVU

 
Podnositelj zahtjeva je dužan uz popunjen i potpisan Obrazac prijave dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 90 dana:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva
 2. Vjenčani list
 3. Uvjerenje o kretanju-Obrazac PB4-A (MUP)
 4. Potpisanu i od strane nadležne općinske službe ovjerenu Kućnu listu
 5. Uvjerenje nadležnog suda i Uvjerenje iz katastra da podnositelj zahtjeva i članovi njegovog zajedničkog kućanstva nisu vlasnici stana/kuće osim stana/kuće koja je predmet ovog poziva
 6. Potpisanu Izjavu podnositelja zahtjeva i njegovog supružnika ovjerenu od strane nadležne općinske službe u kojoj određuju zajedničkog podnositelja zahtjeva-Obrazac 1
 7. Potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva ovjerenu od strane nadležne općinske službe da on i njegov supružnik nemaju i nisu imali u vlasništvu nekretninu, osim nekretnine koja je predmet ovog Javnog poziva-Obrazac 2
 8. Potpisanu i od strane nadležne općinske službe ovjerenu Izjavu da prodavač stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti s njegovim supružnikom u prvom ili drugom naslijednom redu (u slučaju kupnje stana/kuće)-Obrazac 3
 9. Kod notara obrađen ugovor o kupoprodaji stana/kuće ili darivanju/nasljeđivanju kuće ili kod suda ovjeren ugovor o kupoprodaji ili darivanju stana/kuće ili građevinska dozvola ili dokaz da su vlasnici stana/kuće koja je predmet ovog Javnog poziva (posjedovni ili vlasnički list) 
 10. Potpisanu i od strane od strane nadležne općinske službe ovjerenu izjava da se stambena nekretnina koja je predmet potpore neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje 5 godina-Obrazac 4
 11. Uvjerenje iz porezne uprave o visini primanja za članove kućanstva (ukoliko jedan od supružnika radi u inozemstvu u tom slučaju potrebno je dostaviti uvjerenje o plaći od poslodavca ili nadležnog organa iz inozemstva prevedenu na jedan od službenih jezika u upotrebi u BiH)

Podnositelj zahtjeva uz gore navedenu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta Javnog poziva prilaže potpisan i od strane nadležne općinske službe ovjeren Obrazac Izjave o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja Javnog poziva-Obrazac 5.
Obrazac Zahtjeva po Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih zajedno s ostalim potrebnim obrascima je objavljen na službenoj web stranici Općine, a može se preuzeti i u zgradi Općine Prozor-Rama (šalter sala), Ulica kralja Tomislava bb, Prozor.
Popunjen Zahtjev s potrebnom dokumentacijom može se predati osobno na protokol Općine Prozor-Rama ili putem pošte na adresu:
Općina Prozor-Rama
-Povjerenstvo za provođenje javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih-
Ulica kralja Tomislava bb
88440 Prozor
u koverti s naznakom „Prijava na javni poziv-NE OTVARATI“.
 
Javni poziv ostaje otvoren zaključno s 17.05.2024. godine
NAPOMENA: Podnositelja zahtjeva zajednički određuju oba supružnika i po pravilu je to supružnik koji je vlasnik nekretnine, a kriterij starosne dobi se utvrđuje za onog supružnika koji ostvaruje povoljnije uvjete.
Planirani iznos sredstava po ovom Javnom pozivu je 200.000,00 KM.
Prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva u skladu s odredbama Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih u općini Prozor-Rama (broj 01-04-1265/21 od 25.05.2021. godine) i Pravilnika o reguliranju subvencioniranja stambenog pitanja mladih (broj: 01/1-11-1074/24 od 09.04.2024. godine).
 
Pravo na subvenciju ostvaruju kandidati s većim brojem bodova, a sve do iznosa predviđenog po Javnom pozivu.
 
Lista s popisom kandidata se objavljuje na službenoj web stranici Općine (www.prozor-rama.org) i oglasnoj ploči Općine Prozor-Rama.
Na Listu kandidata za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih Podnositelj zahtjeva ima pravo na prigovor Načelniku u roku od 8 dana od dana objave Liste. Načelnik razmatra prigovor nakon čega pismeno obavještava podnositelja prigovora o donesenoj odluci po prigovoru.
 
Konačnu listu kandidata utvrđuje Načelnik i objavljuje na službenoj web stranici Općine i oglasnoj ploči Općine, nakon čega će kandidati koji su ostvarili pravo na subvenciju biti obaviješteni o potpisivanju ugovora.
Općina Prozor-Rama ne snosi nikakve troškove sudionicima u Javnom pozivu, a prispjeli dokumenti se neće vraćati.
Dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti isključivo pozivom na broj telefona: 036/771-910 ili upitom na mail [email protected]
                                                                                                                      NAČELNIK
                                                                                                                 dr. Jozo Ivančevićprozor-rama.org

Popularno danas