back to top

NAJAVA – NASTAVAK IZLAGANJA PODATAKA NOVOG PREMJERA ZA K.O. DRAGIĆINA

Na temelju potpisanog sporazuma o suradnji i sufinanciranju u sklopu „Projekta registracije nekretnina“ između Općina Grude i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, angažiran je pružatelj usluge Geometrika d.o.o. Grude koji će  izvršiti sve potrebne radnje na pripremi podataka i konačnoj uspostavi katastra nekretnina u suradnji s predstavnicima lokalne zajednice.

U cilju realizacije prve faze predviđeni su sljedeći poslovi:

  • Ažuriranje baze podataka premjera i katastarskog klasiranja na osnovu promjena zaprimljenih u važećem operatu;
  • Dopunski premjer na parcelama na kojima su evidentirane tehničke promjene (cijepanje parcela, uplana objekata);

Dana 25. rujna 2023. godine predstavnici  Geometrike d.o.o. Grude počet će s terenskim radovima dopunske izmjere te se u svrhu što kvalitetnije pripreme podataka za izlaganje na javni uvid, mole građani nastanjeni u katastarskoj općini Dragićina da terenskim ekipama dozvole ulazak u svoj posjed, te da ustupe potrebne informacije ako su im iste poznate. Ovo se posebno odnosi na položaj međnih biljega i promjene na parcelama u vremenu od avionskog snimanja.

Važno je napomenuti da su sve radnje u postupku dopunskog premjera a u svrhu izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za građane potpuno besplatne. Sve troškove u toku realizacije projekta snose Općina Grude i Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, u skladu sa sporazumom o suradnji i ugovorom sklopljenim s pružateljem usluga.

grude.info

Popularno danas