back to top

Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio- ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

I.1. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio- ekonomskog utjecaja energetske krize u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM (slovima: šezdesetčetiri milijuna petstotina trideset i četiri tisuće šeststotina četrdeset i šest konvertibilnih maraka).

I.2. Sredstva iz podtačke I.1. ovoga Javnog poziva namijenjena su za provedbu Akcijskog plana / Mape puta za Ugovor o paketu energetske potpore za državu i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu) u dijelu koji se odnosi na mjeru podrške energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima s ciljem prevazilaženja rasta troškova grijanja u grijnoj sezoni 2022/2023. godina (u daljnjem tekstu: Program mjera podrške).

I.3. Raspodjela sredstava s pozicije navedenog Tekućeg transfera vršit će se sukladno općim i posebnim kriterijima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) (u daljnjem tekstu: Odluka o usvajanju Programa utroška).

II. SVRHA I CILJ PROGRAMA MJERA PODRŠKE

II.1. Svrha Programa mjera podrške je ublažavanje negativnih posljedica globalne ekonomske krize, koje su izazvale poskupljenja energenata u grijnoj sezoni 2022/2023. godina, te dodatno opteretile kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

II.2. Osnovni cilj koji se kroz provedbu Programa mjera podrške želi postići je osiguranje minimuma financijske podrške za najmanje 109.000 korisnika iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava.

III. PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

III.1. Pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:

a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.
b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko- invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

III.2. Kategorije domaćinstava/kućanstava navedene u podtački III.1. ovoga Javnog poziva ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava po osnovu istoga ukoliko su ostvarila pravo na podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata kroz Javni poziv raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

III.3. Domaćinstvo/kućanstvo koje se eventualno može svrstati u dvije ili više kategorija domaćinstava/kućanstava navedenih u podtački III.1. ovoga Javnog poziva pravo na podršku po ovom Javnom pozivu može ostvariti po samo jednom osnovu.

IV. TEMELJNI PREDUVJET ZA DODJELU SREDSTAVA

IV.1. Potpisivanje sporazuma o suradnji na realiziranju Programa mjera podrške između jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) predstavlja temeljni preduvjet za raspodjelu sredstva utvrđenih Odlukom o usvajanju Programa utroška, kao i za provedbu svih drugih neophodnih aktivnosti vezanih za Program mjera podrške.

IV.2. Federalno ministarstvo će na svojoj službenoj web stranici objaviti listu jedinica lokalne samouprave (općina i gradova) koje su potpisale sporazum o suradnji na realiziranju Programa mjera podrške iz podtačke IV.1. ovoga Javnog poziva.

V. OPĆI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

V.1. Domaćinstva/kućanstva koja se budu prijavila za dodjelu sredstava po osnovu ovoga Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće opće kriterije:

a) članovi domaćinstava/kućanstava iz bilo koje od kategorija domaćinstava/kućanstava utvrđenih podtačkom III.1. ovoga Javnog poziva moraju biti državljani Bosne i Hercegovine;
b) članovi domaćinstava/kućanstava iz bilo koje od kategorija domaćinstava/kućanstava utvrđenih potačkom III.1. ovoga Javnog poziva moraju imati prijavljeno prebivalište na području Federacije u jedinicama lokalne samouprave (općinama ili gradovima) koje s Federalnim ministarstvom imaju potpisan sporazum naveden u tački IV. ovoga Javnog poziva i
c) nijedan odrasli član domaćinstava/kućanstava iz kategorija domaćinstava/kućanstava utvrđenih podtačkom III.1. alineje b), c) i d) ovoga Javnog poziva ne može imati registriranu samostalnu djelatnost.

V.2. Provjera ispunjenosti općeg kriterija u pogledu obavljanja registrirane samostalne djelatnosti od strane svih odraslih članova domaćinstava/kućanstava iz kategorija domaćinstava/kućanstava

utvrđenih podtačkom III.1. alineje b), c) i d) ovoga Javnog vršit će se kroz evidencije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

VI. POSEBNI KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

VI.1. Pored prethodno navedenih općih kriterija, domaćinstva/kućanstva koja se budu prijavila za dodjelu sredstava moraju ispunjavati i posebne kriterije iz podtačke III.1. ovoga Javnog poziva utvrđene za svaku pojedinu kategoriju, koji će se dokazivati i provjeravati uvidom u relevantnu dokumentaciju, kao i kroz evidencije nadležnih institucija.

VI.2. Isplaćena stalna novčana pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite u 12. mjesecu 2022. godine predstavlja posebni kriterij za kategoriju domaćinstava/kućanstava u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu. Provjera navedenog kriterija vrši se kroz Jedinstvenu elektronsku bazu podataka (SOTAC).

VI.3. Ostvareno pravo na dječji dodatak zaključno s 31.05.2023. godine predstavlja posebni kriterij za kategoriju domaćinstava/kućanstava u kojima žive djeca koja su po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22) ostvarila pravo na dječji dodatak. Provjera navedenog kriterija vrši se kroz Jedinstvenu elektronsku bazu podataka (SOTAC).

VI.4. Korištenje prava na mirovinu od strane najviše dva člana domaćinstva/kućanstva u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene mirovine za 12. mjesec 2022. godine predstavlja posebni kriterij za domaćinstva/kućanstva u kojima živi ova kategorija potencijalnih korisnika i to pod uvjetom:

a) da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom što se provjerava kroz evidencije Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i
b) da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa što se provjerava kroz evidencije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

VI.5. Nepostojanje prihoda koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili neostvarivanje primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM) od strane samohranog roditelja predstavlja posebni kriterij za domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem. Provjera navedenog kriterija vrši se kroz evidencije Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA

VII.1. Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je da svi podnositelji prijave prilože sljedeću opću dokumentaciju:

a) Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac koji je sastavni dio ovoga Javnog poziva. Predmetni Prijavni obrazac će se u elektronskoj formi besplatno moći preuzeti s web stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba u rubrici pod nazivom “Javni konkursi”) ili u printanoj formi u prostorijama općinskih ili gradskih organa uprave. Sastavni dio Prijavnog obrasca predstavlja i izjava podnositelja prijave u kojoj pod punom, moralnom, kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da niti on niti ostali članovi zajedničkog domaćinstva/kućanstva nisu aplicirali niti će aplicirati za korištenje sredstava po osnovu Javnog poziva raspisanog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine kroz koji se dodjeljuju sredstva za podršku mjerama energetske efikasnosti stambenih objekata.

b) CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva/kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta.

c) Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane općinskog ili gradskog organa uprave.

d) Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).

VII.2. Pored dokumentacije utvrđene podtačkom VII.1. ovoga Javnog poziva, podnositelji prijave iz kategorije domaćinstava/kućanstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem trebaju priložiti i dokaz o ovim činjenicama (smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja).

VII.3. Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

a) Ukoliko nije drugačije naznačeno ovim Javnim pozivom, sva navedena dokumentacija treba biti ne starija od šest mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji.
b) Ukoliko se kroz sve kasnije faze postupka dodjele sredstava po osnovu ovoga Javnog poziva ili Odluke o usvajanju Programa utroška, uključujući i isplatu, utvrdi da određeno domaćinstvo/kućanstvo nije ispunjavalo uvjete po ovom Javnom pozivu ili da mu sredstva nisu trebala biti odobrena ili isplaćena, tada institucije nadležne za provedbu ovoga Javnog poziva (Federalno ministarstvo ili jedinice lokalne samouprave) imaju pravo zahtijevati povrat istih i poduzimati sve druge pravne radnje na povratu neosnovano isplaćenih sredstava.

VIII. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

VIII.1. U roku i na način koji su definirani ovim Javnim pozivom, prijave za dodjelu sredstava po osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška podnose se jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta podnositelja prijave sa svom potrebnom dokumentacijom utvrđenom tačkom VII. ovoga Javnog poziva.

VIII.2. Prilikom zaprimanja prijava po ovom Javnom pozivu, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) će provjeriti formalnu ispravnost i potpunost tražene dokumentacije, te, u roku koji ne može biti duži od datuma kada se Javni poziv zaključuje, zatražiti njezinu dopunu ukoliko utvrde da je ista nepotpuna ili otklanjanje formalnih nedostataka ukoliko utvrde da je ista formalno neispravna.

VIII.3. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) neće zaprimati prijave i dokumentaciju podnositelja prijave koji ima prebivalište na teritoriju druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

VIII.4. Ukoliko prijavu podnosi neuka, neupućena ili nedovoljno informirana osoba, jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) će joj pružiti neophodnu stručnu podršku u pogledu popunjavanja prijavnog obrasca i pribavljanja potrebne dokumentacije.

VIII.5. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) će svaku podnesenu prijavu uredno evidentirati i, po potrebi, izdati dokaz o njenom zaprimanju koji obavezno treba sadržavati datum kada je prijava podnesena, odnosno zaprimljena.

VIII.6. Dokazi iz prethodne tačke trebaju biti ovjereni pečatom jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

VIII.7. Na osnovu zaprimljene dokumentacije, jedinice lokalne samouprave (općine ili gradovi) unose potrebne podatke u posebno kreiranu elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka koju osigurava Federalno ministarstvo.

VIII.8. Rok za unošenje potrebnih podataka od strane jedinica lokalne samouprave (općina ili gradova) teče od dana objavljivanja ovoga Javnog poziva i završava se danom zaključavanja elektronske aplikacije, odnosno digitalne baze podataka od strane Federalnog ministarstva.

IX. POSTUPAK PROVJERE I KREIRANJA PRIVREMENIH LISTI

IX.1. Postupak provjere i kreiranja privremenih listi kvalificiranih domaćinstava/kućanstava po osnovu ovoga Javnog poziva provodi Federalno ministarstvo.

IX.2. Postupak provjere kvalificiranih domaćinstava/kućanstava po osnovu ovoga Javnog poziva obuhvaća analiziranje podataka unesenih u elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka iz podtačke VIII.7. ovoga Javnog poziva, te njihovu usporedbu s podacima iz službenih evidencija nadležnih institucija kako bi se utvrdila kvalificiranost domaćinstva/kućanstva za dodjelu sredstava prema općim i posebnim kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom.

IX.3. Nakon okončanja postupka iz prethodne tačke pristupa se kreiranju privremenih listi kvalificiranih domaćinstava/kućanstava prema utvrđenim općim i posebnim kriterijima pri čemu se navedena domaćinstva/kućanstva razvrstavaju prema kategorijama utvrđenim podtačkom III.1. ovoga Javnog poziva i jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u kojima imaju prebivalište.

IX.4. Zainteresiranim građanima će biti omogućen pristup privremenim listama kvalificiranih domaćinstava/kućanstava kroz elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka kroz koju će, preko matičnog broja potencijalnog korisnika iz neke od kategorija domaćinstava/kućanstva utvrđenih tačkom III.1. ovoga Javnog poziva, moći provjeriti kvalificiranost svoga domaćinstva/kućanstva za dodjelu sredstava.

IX.5. Građani koji provjerom iz prethodne tačke utvrde da se ne nalaze na privremenoj listi kvalificiranih domaćinstava/kućanstava moći će jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) podnijeti pisani prigovor kojim će uputiti zahtjev za dodatnu provjeru ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih ovim Javnim pozivom.

IX.6. Razdoblje u kojemu će se moći podnositi prigovori iz prethodne tačke je pet radnih dana od dana kreiranja privremenih listi kvalificiranih domaćinstava/kućanstava pri čemu će javnost biti naknadno infomirana o preciznom datumu od kojega navedeno razdoblje počinje teći.

IX.7. U slučaju podnošenja prigovora, podnositelj je obvezan priložiti dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega traži da se izvrši dodatna provjera.

IX.8. Prigovor uz koji ne bude priložen dokaz o priznavanju prava ili statusa na osnovu kojega se isti podnosi smatrat će se nepotpunim.

IX.9. Zaprimljene prigovore jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) također unose u elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka.

IX.10. Na osnovu ispravno podnesenih prigovora, vrši se dodatna provjera ispunjenosti općih i posebnih uvjeta utvrđenih ovim Javnih pozivom kroz službene evidencije nadležnih institucija, te se kreira lista predmetnih zahtjeva koja sadržava informacije o rezultatima izvršenih dodatnih provjera.

IX.11. Pristup informacijama o rezultatima izvršenih dodatnih provjera bit će podnositeljima prigovora, kao i jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) privremeno omogućen kroz elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka iz podtačke VIII.7. ovoga Javnog poziva.

IX.12. Nakon okončanja postupka dodatnih provjera niti jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) niti Federalno ministarstvo neće zaprimati dodatne prigovore, odnosno neće posebno rješavati po istima.

X. UTVRĐIVANJE KONAČNIH LISTI I RASPODJELA SREDSTAVA

X.1. Konačne liste kvalificiranih domaćinstava/kućanstava po osnovu ovoga Javnog poziva utvrđuje Federalno ministarstvo nakon provedenog postupka analiziranja podataka unesenih u elektronsku aplikaciju, te njihove usporedbe s podacima iz službenih evidencija nadležnih institucija, uključujući i postupak zaprimanja prigovora i s time povezanih dodatnih provjera ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom

X.2. Na temelju podataka o ukupnom broju kvalificiranih domaćinstava/kućanstava i ukupno raspoloživih sredstava utvrđenih Odlukom o usvajanju Programa utroška sačinjava se prijedlog iznosa novčane pomoći po jednom domaćinstvu/kućanstvu, kao i visine transfera koji će se doznačiti svakoj pojedinoj jedinici lokalne samouprave (općini i gradu) prema ukupnom broju kvalificiranih domaćinstava/kućanstava s područje njihove mjesne nadležnosti.

X.3. Prilikom sačinjavanja prijedloga iz prethodne tačke, Federalno ministarstvo se rukovodi Odlukom o usvajanju Programa utroška prema kojom su, u skladu s procentualnom zastupljenošću potencijalnih korisnika iz pojedinih kategorija energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava, sredstva u ukupnom iznosu od 64.534.646,00 KM raspoređena na sljedeće lotove:

a) Lot 1: Na kategoriju utvrđenu podtačkom III.1. alineja c) ovog Javnog poziva raspoređuje se 66% ukupnog iznosa ili 42.592.866,36 KM pri čemu maksimalni okvirni iznos novčane pomoći po jednom domaćinstvu/kućanstvu ne može biti viši od 300,00 KM;
b) Lot 2: Na kategorije utvrđene podtačkom III.1. alineje a), b) i d) ovog Javnog poziva raspoređuje se 34% ukupnog iznosa ili 21.941.779,64 pri čemu maksimalni okvirni iznos novčane pomoći po jednom domaćinstvu/kućanstvu ne može biti viši od 600,00 KM.

X.4. Ukoliko prilikom sačinjavanja prijedloga iznosa novčane pomoći po jednom domaćinstvu/kućanstvu, kao i visine transfera koji će se doznačiti jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima), Federalno ministarstvo utvrdi postojanje viška neiskorištenih sredstava u okviru jednog od lotova utvrđenih podtačkom IX.5. ovoga Javnog poziva, tada će Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) predložiti njihovo raspoređivanje na drugi lot kako bi se osigurao potpuni utrošak odobrenih sredstava.

X.5. Prijedlog iz prethodne tačke dostavlja se na usvajanje Vladi Federacije.

X.6. Nakon što prijedlog Federalnog ministarstva iz podtačke IX.4. ovoga Javnog poziva bude usvojen od strane Vlade Federacije, isti se javno objavljuje.

X.7. Na temelju akta Vlade Federacije kojim je odobrila prijedlog Federalnog ministarstva iz podtačke
IX.4. ovoga Javnog poziva, prema jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) vrši se doznačavanje odobrenih sredstava s pozicije Tekućeg transfera koji je predmet Odluke o usvajanju Programa utroška.

X.8. Doznačavanje sredstava iz podtačke IX.9. ovoga Javnog poziva vrši se na one bankovne račune o kojima su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) dostavile podatke.

X.9. Nakon doznačavanja sredstava s pozicije Tekućeg transfera koji je predmet Odluke o usvajanju Programa utroška na njihove račune, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) vrše pojedinačne isplate novčane pomoći na bankovne račune kvalificiranih domaćinstava/kućanstava u visini utvrđenoj aktom Vlade Federacije kojim je odobrila prijedlog Federalnog ministarstva iz podtačke IX.4. ovoga Javnog poziva.

XI. NAČIN JAVNOG OBJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

XI.1. Obavijest o Javnom pozivu će biti objavljena u dnevnim listovima “Dnevni avaz” i “Večernji list”, a njegov integralni tekst na službenoj web stranici Federalnog ministarstva (www.fmrsp.gov.ba), a po mogućnosti i na web stranicama kantonalnih ministarstava i jedinica lokalne samouprave (općina i gradova).

XI.2. Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu teče od 23.10. pa do zaključno s 10.11.2023. godine.

XI.3. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) nemaju obvezu vraćati dokumentaciju zaprimljenu od strane podnositelja prijave po ovom Javnom pozivu.

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTJECAJA ENERGETSKE KRIZE

Energetska pomoć – prijavni obrazac

Post Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Popularno danas