back to top

Javni natječaj za prijem u radni odnos namještenika

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34- 686/24
Grude, 22.travnja 2024. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 14/13 i 6/20), članka 14.stavak 4.5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/22, 1/23 i 1/24), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos namještenika

Viši referent za poslove matičnih ureda u Službi za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

Opis poslova:
– vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, knjige državljana i knjigu kućanstava,
– izdaje izvatke iz knjiga i obavlja poslove u svezi s vođenjem matičnih knjiga,
– sastavlja popise djece dorasle za upis u školu,
– sastavlja i dostavlja smrtovnice nadležnom sudu,
– obavljanje poslova ovjere potpisa rukopisa i prijepisa,
– sastavlja i daje prijave za izdavanje javnih isprava,
– daje podatke u svezi evidentiranja vojnih obveznika,
– popunjava statističke obrasce iz oblasti za koje se vodi evidencija.
– obavlja i druge poslove koje odredi Općinski načelnik i Pomoćnik načelnika.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16 /08, 14/13 i 6/20) i posebne uvjete propisane Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“, broj: 1/22, 1/23 i 1/24).

Opći uvjeti:
– da je državljanin BiH
– da je punoljetan,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
– da ima vrstu i stupanj školske, odnosno stručne spreme, potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
– da u posljednje dvije godine, od dana objave javnog natječaja nije otpuštan iz tijela državne
– službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini u vlasti u Županiji, Federaciji,
– odnosno BiH,
– da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH.

Posebni uvjeti:
– SSS, upravnog, ekonomskog smjera, gimnazija ili druga tehnička struka,
– 10 mjeseci radnog staža u struci,
– položen ispit za matičara,
– poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije).

Na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji,
– prijava,
– svjedodžbu o završnoj srednjoj stručnoj spremi,
– potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci,
– dokaz o položenom ispit za matičara,
– dokaz o poznavanju rada na računalu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove iskaznice (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog natječaja
– nije otpušten iz tijela državne službe, kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prioritet kod prijema na raspisano radno mjesto pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 32. stavak 2. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20).

Kandidat koji se poziva na prednost kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da se protiv izabranog kandidata ne vodi kazneni postupak.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Grude, oglasnoj ploči općine Grude i Večernjem listu, računajući od dana posljednje objave.

Prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja (original ili ovjerena kopija) dostaviti na adresu: Općina Grude, Fra Gabre Grubišića 4, 88340 Grude, „Prijava na javni natječaj za namještenika“, – NE OTVARATI-.

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ljubo Grizelj

Javni natječaj možete preuzeti ovdje.

grude.info

Popularno danas