back to top

Općina Prozor – Rama • Odluka o izboru ponuditelja

09.05.2024. 14:31

Na temelju članka 70. i 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), te članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u postupku javne nabave namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru – dodatna isporuka robe, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 25.04.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-27-3-16/24), a nakon završene evaluacije blagovremeno pristigle ponude od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski Načelnik d o n i o  j e

 
 

O D L U K U
o izboru ponuditelja

 

I

U postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, koji je objavljen, dana, 25.04.2024. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-7-1-27-3-16/24), pod nazivom: Nabava namještaja i opreme za novu zgradu dječjeg vrtića u Prozoru – dodatna isporuka robe, izabran je sljedeći ponuditelj:
            “EDUCA” d.o.o. Mostar, Stjepana Radića 7. Mostar.
            Sa izabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o nabavi predmetne robe.
 
            Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od tri (3) dana, od dana zaprimanja ove Odluke, dostaviti dokumente iz čl. 45. st. (2) ZJN BiH (ukoliko iste već nije dostavio u ponudi).
 
 

II

            Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva, za nabavu naprijed opisane robe.
Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, u iznosu od 49.880,00 KM (bez PDV-a) i roka isporuke, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.      

 

III

            Ova Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).
 

IV

            Blagovremeno uložena žalba, protiv ove Odluke, odgoditi će zaključenje Ugovora iz točke I stavak 2. ove Odluke.
 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

            POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. st. 5. Zakona, u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.

NAČELNIK

Jozo Ivančević,dr.prozor-rama.org

Popularno danas