Na prosvjedima protiv femicida pročitani zahtjevi

Pod sloganom “Niti jedna više”, a zbog porasta slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, danas su širom BiH održani mirni protesti.

U organizaciji Inicijativa građanki Mostar prosvjed u najvećem gradu na Neretvi održan je na Španjolskom trgu.

Na prosvjedu su pročitani sljedeći zahtjevi odgovornim institucijama, pravosuđu, i vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini:

Policija:

 1. Zaštita žrtava: Procjenu rizika od ponavljanja nasilja treba provoditi kod svake prijave
  nasilja u porodici i drugih oblika nasilja nad ženama i djecom obuhvaćenih Istanbulskom
  konvencijom. Osigurati maksimalnu zaštitu i podršku žrtvama nasilja, uključujući hitne mjere
  i zaštitne mjere.
 2. Hitno postupanje: Istrage treba provoditi i optužnice podizati u što kraćem roku od izvršenja
  odnosno saznanja za postojanje krivičnog djela, posebno u situacijama gdje su žrtve u riziku
  od ponavljanja nasilja, kao i situacije u kojima su izložene pritiscima i zastrašivanju od strane
  počinilaca nasilja, koji se u pravilu nalaze na slobodi, što može imati značajnog uticaja na
  njihovu mogućnost odnosno spremnost da svjedoče, posebno kada se radi o svjedokinjama
  koje po zakonu mogu odbiti da svjedoče.
 3. Disciplinska odgovornost: Pokrenuti disciplinske postupke protiv policajaca zbog propusta
  u pružanju zaštite ženama i djevojčicama žrtvama rodno zasnovanog nasilja.
  Sudovi:
 4. Unapređenje položaja oštećenih: Sudovi trebaju unaprijediti položaj oštećenih u krivičnom
  postupku, uključujući odlučivanje o imovinskopravnom zahtjevu oštećenih kako bi se izbjegla
  njihova dodatna traumatizacija/sekundarna viktimizacija.
 5. Obezbijediti da krivični postupci okončavaju u razumnom roku bez neopravdanih odlaganja
  ročišta i zamjene postupajućih tužitelja.
 6. Strožije kazne za počinioce: Prilikom odmjeravanja kazni za krivično djelo Nasilje u
  porodici ili porodičnoj zajednici, treba uzeti u obzir prisustvo oružja kod počinilaca
  (posjedovanje i/ili prijetnje oružjem), istoriju nasilja u porodici i ugrožavanje spokojstva,
  tjelesnog integriteta ili duševnog zdravlja članova njihovih porodica, prisustvo djece
  izvršenju djela, povratak u vršenju djela i druge otežavajuće okolnosti kroz primjenu strožije
  kaznene politike prema počiniocima nasilja;
  Pravosudni organi i Parlamenti i Skupštine :
  Premda u Bosni i Hercegovini postoje zakonske odredbe na osnovu kojih bi se mogli sankcionisati
  počinitelji femicida, jasno je da one nisu dovoljne kako bi se adekvatno kaznilo ubistvo žena iz
  mržnje. Stoga je potrebno uvesti zasebno krivično djelo kojim će se jasno definisati šta podrazumijeva
  krivično djelo ubistva žene samo zato što je žena kako bi se u praksi izbjegao svaki pokušaj
  relativiziranja femicida.
 7. Pravno definirati femicid: Definirati femicid kao ubistvo žene čiji je bio član porodice,
  bliska osoba ili vanbračni partner ili koju je prethodno zlostavljao, s kaznom zatvora najmanje
  deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.
  Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvencije, potrebno je prenijeti odredbe
  Konvencije u domaće zakonodavstvo i definirati femicid kao posebno krivično djelo. To bi
  omogućilo strože kazne za počinitelje i bolju zaštitu žrtava.
  Femicid jest zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola motiviran spolom žrtve.
  “Femicid se definira kao namjerno usmrćivanje žene ili djevojčice, bez obzira na dob, na temelju
  njenog spola ili roda, koje proizlazi iz rodno motiviranog nasilja te uključuje fizičko nasilje, seksualno
  nasilje, psihičko nasilje, ili druge oblike zlostavljanja i diskriminacije. Femicid uključuje i slučajeve
  usmrćivanja žena i djevojčica zbog njihove bliske povezanosti s osobama (član familije, partner, bivši
  partner, supružnik ili partner) koje su ih zlostavljale ili zbog odluka koje su donijele u vezi sa svojim
  životima, kao što su napuštanje nasilnog partnera ili traženje razvoda, ubijanje žena i djevojčica u
  ime takozvane časti i druga ubojstva vezana uz štetne prakse, ciljano ubijanje žena i djevojčica u
  kontekstu oružanog sukoba te slučajeve femicida povezane s kriminalnim skupinama, organiziranim
  kriminalom, dilerima droge i krijumčarenjem žena i djevojčica.”
 8. Prepoznavanje djece kao žrtava: Izmjene zakonodavstva trebaju prepoznati djecu kao žrtve
  nasilja u porodici, uključujući slučajeve gdje nisu direktno izložena fizičkom nasilju, ali
  svjedoče nasilju nad drugim članovima porodice.
 9. Odgovornost za nečinjenje: Uvesti kazne za nečinjenje za sve službenike/ce javnih službi
  koji/e su doprinijeli da se nasilje prema ženama i djevojčicama okonča femicidom.
 10. Psihološko nasilje: Prepoznati psihološko nasilje nad ženama kao krivično djelo i dosljedno
  provoditi istrage i procesuirati takva djela.
 11. Registar nasilnika i praćenje slučajeva nasilja: Nedostatak statističkih podataka i javnih
  registrara o femicidu otežava praćenje i razumijevanje razmjera ovog problema. Bez preciznih
  podataka, teško je razviti politike i programe za prevenciju i zaštitu žrtava.
 12. Kontrola izdavanja dozvola za oružje: Pooštriti kontrolu izdavanja dozvola za posjedovanje
  oružja, uključujući oružje za lov. Osobe prijavljene za nasilje u porodici ne smiju imati
  dozvolu za oružje.
 • Pratiti registar osoba koje posjeduju oružani list, te zahtijevati da se na
  godišnjoj osnovi radi psihološko profiliranje ovih osoba

  Ostali zahtjevi

 1. Servisi podrške: Osigurati sredstva za kontinuirano finansiranje sigurnih kuća i drugih
  specijaliziranih servisa podrške za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja. Poticati otvaranje
  sigurnih kuća u zajednicama gdje nedostaju.
 2. Jačanje kapaciteta: Usmjeriti novac na stručno podizanje kapaciteta i kontinuirane obuke
  predstavnika/ca centara za socijalni rad, policije, pravosudnih institucija, zdravstvenih
  ustanova i svih drugih relevantnih subjekata zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
  (Nadležne institucije trebaju bolje koordinirati svoje napore u borbi protiv femicida. Također
  je važno provoditi kontinuiranu edukaciju sudija/tkinja, tužitelja/ica, policajaca/ki i drugih
  relevantnih aktera kako bi se bolje razumjelo rodno zasnovano nasilje i kako bi se pravilno
  postupalo u slučajevima femicida.)
 3. Regionalna suradnja: Budući da je femicid regionalni problem, regionalna suradnja i
  razmjena iskustava mogla biti korisna u razvoju strategija za borbu protiv femicida.dnevni.ba

Popularno danas