back to top

Javni poziv za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 7. Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 9/23), Gradonačelnik r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području
grada Ljubuškog za 2023. godinu

I PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu.
Pod subvencioniranjem se podrazumijeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava.
Pod stambenom nekretninom u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva se kupnja stana/kuće (Kupnja) ili gradnja kuće (Gradnja).
Pod Kupnjom u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva se kupnja stana/kuće pod uvjetom da prodavatelj stana/kuće nije u srodstvu s podnositeljem zahtjeva niti u srodstvu s njegovim bračnim partnerom u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva.
Pod Gradnjom u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva se izgradnja kuće od temelja od krova, pod uvjetom da je izgrađen pretežiti dio kuće.

II UVJETI ZA SUBVENCIONIRANJE

Pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Bračni partneri koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 38 godina, odnosno jedan od bračnih partnera nije stariji od 38 godina,
2. Nijedan od bračnih partnera nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu nekretninu u Bosni i Hercegovini, niti u inozemstvu, osim stambene nekretnine koja je predmet prijave,
3. Stambena nekretnina koja je predmet prijave se nalazi na području grada Ljubuškog,
4. Oba bračna partnera imaju prebivalište i žive na području grada Ljubuškog, a barem jedan od bračnih partnera ima prebivalište i živi na području grada Ljubuškog tijekom posljednje tri godine od dana raspisivanja Javnog poziva,
5. Barem jedan od bračnih partnera je zaposlen na području Bosne i Hercegovine ili se vodi kao nezaposlena osoba na Zavodu za zapošljavanje u BiH,
6. Stan/kuću su kupili/izgradili u razdoblju od 01.01.2022. godine do dana prijave na javni poziv,
7. Bračni partneri nisu u srodstvu sa prodavateljem nekretnine u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva,
8. Ukoliko se radi o gradnji kuće, imaju važeću građevinsku dozvolu za kuću izdanu od nadležne Službe Grada Ljubuškog u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do dana prijave na Javni poziv, a pretežiti dio kuće izgrađen je tijekom 2023. godine,
9. Ukoliko se radi o kupnji stana/kuće, imaju zaključen ugovor o kupoprodaji stana/kuće ovjeren od strane notara ili suda, u razdoblju 01. siječnja 2022. godine do dana prijave na Javni poziv, te su upisani kao vlasnici istog u Zemljišnoknjižnom odjelu Suda,
10. Nisu ranije ostvarili pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine.

Napomena: Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće zaključile dvije osobe ili ukoliko su kuću sagradile dvije osobe, podnositelj zahtjeva može biti samo jedan od njih, uz obvezu da drugi kupac da ovjerenu izjavu kojom se određuje podnositelj zahtjeva.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Svi podnositelji prijave za subvencioniranje prve stambene nekretnine u prijavi su obvezni dostaviti:
a) Popunjen Prijavni obrazac (u prilogu ovog Javnog poziva),
b) Ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice za oba bračna partnera,
c) Vjenčani list,
d) Potvrdu o prebivalištu za oba bračna partnera,
e) Ovjerena izjava jednog od bračnih partnera da živi na području grada Ljubuškog najmanje tri godine prije raspisivanja ovog Javnog poziva (Obrazac 1),
f) Uvjerenje Općinskog suda u Ljubuškom da su podnositelj zahtjeva ili njegov bračni partner upisani kao vlasnici/suvlasnici nekretnine koja je predmet prijave na Javni poziv, te da nisu vlasnici druge stambene nekretnine osim nekretnine koja je predmet ovog Javnog poziva,
g) Zemljišnoknjižni izvadak izdan od strane nadležnog Općinskog suda u Ljubuškom za nekretninu koja je predmet prijave na Javni poziv,
h) Ovjerena izjava podnositelja prijave da on i njegov bračni partner nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu stambenu nekretninu u Bosni i Hercegovini, niti u inozemstvu, osim stambene nekretnine koja je predmet prijave (Obrazac 2),
i) Uvjerenje Porezne uprave FBiH da je jedan od bračnih partnera zaposlen na području Bosne i Hercegovine ili Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se jedan od bračnih partnera vodi kao nezaposlena osoba na Zavodu,
j) Ovjerena preslika ugovora o kupoprodaji stana/kuće (ugovor s ovjerenim potpisom od strane suda/notara) koji je zaključen u razdoblju 01. siječnja 2022. godine do dana prijave na Javni poziv, ukoliko se radi o kupnji stana/kuće,
k) Ovjerena preslika važeće građevinske dozvole za kuću izdana od nadležne Službe Grada Ljubuškog u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do dana prijave na Javni poziv, ukoliko se radi o gradnji kuće,
l) Ovjerena izjava da je pretežiti dio kuće izgrađen tijekom 2023. godine (Obrazac 3), ukoliko se radi o gradnji kuće,
m) Ovjerena izjava podnositelja prijave da on i njegov bračni partner nisu u srodstvu sa prodavateljem nekretnine u uspravnoj liniji, niti u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva (Obrazac 4), ukoliko se radi o kupnji stana/kuće,
n) Ovjerena izjava podnositelja prijave da se stambena nekretnina koja je predmet prijave na Javni poziv neće iznajmljivati, prodati ili otuđiti najmanje pet godina od dana zaključenja ugovora (Obrazac 5),
o) Ukoliko su ugovor o kupoprodaji stana ili kuće zaključile dvije osobe ili ukoliko su kuću sagradile dvije osobe, ovjerena izjava drugog kupca kojom se određuje podnositelj prijave (Obrazac 6).

IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavni obrazac i ostali obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba i na šalter sali Gradske uprave Ljubuški.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:
GRAD LJUBUŠKI
Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom: ”ZA JAVNI POZIV – ZA SUBVENCIONIRANJE PRVE STAMBENE NEKRETNINE ZA MLADE NA PODRUČJU GRADA LJUBUŠKOG ZA 2023. GODINU” i ”NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

V OSTALE INFORMACIJE

Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će po isteku roka za prijavu na Javni poziv pregledati pristiglu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog poziva, te po potrebi izaći na teren i zapisnički utvrditi stvarno stanje (izgrađenost kuće i sl).

Po okončanom postupku pregleda dokumentacije i utvrđivanja stvarnog stanja, Povjerenstvo će sastaviti prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i istu objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i Oglasnoj ploči Gradske uprave.

Na prijedlog liste, nezadovoljni podnositelji prijave mogu izjaviti prigovor Gradonačelniku u roku od pet dana od dana objave iste.
Konačnu Listu kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje utvrđuje Gradonačelnik i ista će se objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i Oglasnoj ploči Gradske uprave.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete, Gradonačelnik će zaključiti ugovore o subvencioniranju kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Ukoliko se nakon potpisivanja ugovora utvrdi da je korisnik ostvario pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, dobivena sredstva je dužan vratiti na žiro račun Grada Ljubuškog u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat sredstava.

Maksimalan iznos sredstava koji će se dodijeliti po ovom Javnom pozivu, a sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu iznosi 200.000,00 KM.

Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Javni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 039/835-546.

Broj: 02-05-64/24
Ljubuški, 05. siječnja 2024. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Privitci

Izvor: Grad Ljubuški / Foto: Radio Ljubuški

Objava Javni poziv za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu pojavila se prvi puta na RADIO LJUBUŠKI.

radioljubuski.ba

Popularno danas