JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta spremačice u Županijskom sudu u Livnu

Na temelju članka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH, predsjednik Županijskog suda u Livnu objavljuje, JAVNI NATJEČAJ za popunu radnog mjesta spremačice u ŽS u Livnu, i to:

Spremačica – jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme 

Opis poslova:

 • obavlja poslove čišćenja ureda i inventara suda,
 • iskazuje potrebu za materijalom za čišćenje i higijenskim materijalom i podnosi izvještaj o utrošenim sredstvima,
 • na kraju radnog vremena kontrolira grijalice u uredima,
 • brine se za urednost prostora oko zgrade suda,
 • vrši prenošenje inventara i osnovnih sredstava u sudu,
 • obavlja i druge poslove po naredbi predsjednice/ka suda i šefa Odjeljenja sudbene uprave

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je punoljetan,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta,
 • da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjem ustrojstvu tijela državne službe,
 • da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne Hercegovine,
 • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni natječaj,

Posebni uvjeti:

 • završena Osnovna škola

Rok za podnošenje prijave na javni oglas je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama i to u Dnevnom listu, te na web stranici suda, te na oglasnoj ploči suda.

Uz prijavu kandidati moraju podnijeti slijedeće dokumente i javne isprave u originalu ili fotokopiji koja mora biti ovjerena od strane nadležnog organa:

 • Potpisana prijava s kraćim životopisom,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca), ili ovjerena kopija CIPS osobne iskaznice,
 • Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Izvod iz Matične knjige rođenih,
 • Svjedodžbu ili diplomu o završenoj Osnovnoj školi,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
 • Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • Ovjerena izjava kandidata da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni natječaj,
 • Kućnu listu izdanu od nadležne gradske/općinske službe,
 • Potvrdu o vremenu provedenom na Zavodu za upošljavanje za neuposlene osobe.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te ostalu potrebnu dokumentaciju na zahtjev Suda, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijave s kratkim životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u sobi broj 210 Kantonalnog suda u Livnu ili putem pošte, preporučeno na adresu:

KANTONALNI SUD U LIVNU
TRG BRANITELJA 1
80101 LIVNO
s naznakom „Za javni oglas”.

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija se vraća samo na osobni zahtjev.

relax-portal.info

Popularno danas