back to top

DANAS je Svjetski dan zdravlja, pravo na zdravlje velikog broja ljudi sve više je ugroženo!

Širom svijeta, pravo na zdravlje velikog broja ljudi sve više je ugroženo. Bolesti, ratni sukobi i prirodne katastrofe uzimaju živote, uzrokuju invaliditet i oštećuju fizičko i mentalno zdravlje. Korištenje fosilnih goriva pospješuje klimatsku krizu i dovodi u pitanje ljudsko pravo na čist zrak – onečišćenje zraka u zatvorenom i na otvorenom prostoru svakih 5 sekundi odnosi jedan život.

Vijeće Svjetske zdravstvene organizacije (WHO-a) utvrdilo je da najmanje 140 zemalja priznaje zdravlje kao ljudsko pravo u svojim ustavima. Ipak, najmanje 4,5 milijardi ljudi – više od polovine svjetske populacije, nije bilo u potpunosti pokriveno osnovnim zdravstvenim uslugama 2021. godine. Kako bi se odgovorilo na ove vrste izazova, tema Svjetskog dana zdravlja 2024. godine – “Moje zdravlje, moje pravo”, odabrana je kako bi se zagovaralo pravo svih ljudi na pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, obrazovanju i informacijama, kao i sigurnoj pitkoj vodi, čistom zraku, dobroj prehrani, kvalitetnom stanovanju, uvjetima rada i okoline te slobodi od diskriminacije.

NAČELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FBiH

– Načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se osiguranjem odgovarajuće zdravstvene zaštite građanima Federacije BiH koja je fizički, geografski i ekonomski dostupna, posebno zdravstvene zaštite na primarnom nivou.

– Načelo pravičnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite po osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, vjeroispovijesti, političkog ili drugog uvjerenja, seksualne orijentacije, imovinskog stanja, kulture, jezika, vrste bolesti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

– Načelo solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti ostvaruje se organizacijom sistema zdravstvenog osiguranja u kojem su svi građani obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom i u kojem se bogati solidaliziraju sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi s bolesnim i pojedinci s obiteljima.

– Načelo sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se uključivanjem svih građana Federacije BiH u sistem zdravstvene zaštite, uz primjenu objedinjenih mjera i postupaka zdravstvene zaštite koje obuhvaćaju promociju zdravlja, prevenciju bolesti na svim nivoima, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju.

– Načelo kontinuiranosti zdravstvene zaštite ostvaruje se ukupnom organizacijom sistema zdravstvene zaštite koja mora biti funkcionalno povezana i usklađena po nivoima – od primarnog, preko sekundarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite i koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu građanima Federacije BiH u svakoj životnoj dobi.

– Načelo specijaliziranog pristupa osigurava se organiziranjem i razvijanjem posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća i znanja te njihovom primjenom u praksi.

– Načelo stalnog unaprjeđenja kvaliteta zdravstvene zaštite ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se u skladu sa suvremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjivanje rizika i drugih neželjenih posljedica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u cjelini.

– Načelo efikasnosti zdravstvene zaštite ostvaruje se postizanjem najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu, odnosno postizanjem najvišeg nivoa zdravstvene zaštite, uz racionalno korištenje raspoloživih resursa.

PORUKE ZA GRAĐANE

Budite upoznati sa svojim pravima:

– na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć;

– na informacije;

– na obaviještenost i sudjelovanje u postupku liječenja;

– na slobodan izbor;

– na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak;

– na povjerljivost informacija i privatnost;

– na tajnost podataka;

– na lično dostojanstvo;

– na sprječavanja i olakšavanje patnje i bola;

– na poštovanje pacijentovog vremena;

– na uvid u medicinsku dokumentaciju;

– na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove;

– pacijenta nad kojim se vrši medicinsko istraživanje;

– na preventivne mjere i informiranje o očuvanju zdravlja;

– na prigovor;

– na naknadu štete;

– na prehranu u skladu sa svjetonazorom.

Odlučujte o vlastitom zdravlju!

Zaštitite svoje pravo na zdravlje kao osnovno ljudsko pravo:

– zagovaranjem/upućivanjem apela političkim vođama;

– pridruživanjem udruženjima koja zahtijevaju akciju i sudjelovanje u peticijama i raspravama;

– organiziranjem u okviru svoje zajednice.

Uključite se u donošenje odluka o zdravlju:

– sudjelovanjem u sastancima gradskih vijeća, građanskim skupovima;

– angažmanom u fokusnim grupama, zdravstvenim vijećima, upravnim vijećima i odborima za reviziju.

PORUKE SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZEMLJAMA ČLANICAMA

U cilju jednakomjernog, pravednog pružanja zdravstvene zaštite, Svjetska zdravstvena organizacija upućuje na potrebu:

ulaganja u zdravstveni sistem, odnosno učiniti zdravstvene usluge dostupnim, prihvatljivim i kvalitetnim za sve i svuda, zagovarati transparentnost i odgovornost te uhvatiti se u koštac sa korupcijom jačanjem upravljanja i intersektorske suradnje;
uključivanja šire javnosti u donošenje zdravstvenih odluka – društveno sudjelovanje događa se kada su pojedinci i zajednice smisleno uključeni u donošenje odluka o zdravlju – na sastancima gradskih vijeća, skupovima građana, fokusnih grupa, zdravstvenih vijeća te na osnovu zastupljenosti u upravljačkim grupama i ocjenjivačkim odborima;
analiziranja i praćenja zdravstvene potrebe stanovništva i djelovanja u skladu s njima – prikupljati, analizirati, koristiti i pratiti podatke, raščlanjivati ​​prema dobi, spolu, ekonomskom statusu, nivou obrazovanja, mjestu stanovanja, rasi i etničkoj pripadnosti i drugim karakteristikama te djelovati na ispravljanju zdravstvenih nejednakosti;
adekvatnog djelovanja u zaštiti zdravlja u ratu i sukobu – očuvati pravo na zdravlje u ratu i sukobu, zaštititi zdravstvenu infrastrukturu i zdravstvene radnike i osigurati nesmetan pristup zdravstvenim uslugama, u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom.
Svaki zakon je važan, svako ministarstvo i sektor treba i može donijeti zakone kojima se ostvaruje i štiti pravo na zdravlje:

financijski sektor – oporezivati ​​duhan, šećer i alkohol
poljoprivreda – smanjiti količinu antimikrobnih sredstava u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za 30-50% do 2030. godine
okoliš – ukinuti subvencije za fosilna goriva i subvencionirati ili provesti mjere oslobađanja od poreza na čistu energiju (solarna, hidro i vjetroenergija)
sudstvo – provoditi zabranu svih oblika diskriminacije
saobraćaj – izgraditi biciklističku infrastrukturu, podržati pješačenje
uvjeti rada – osigurati pravedne, jednake i rodno osjetljive uvjete rada i zaštitu prava radnika
socijalna pitanja/društveni razvoj – osigurati pristup uslugama socijalne zaštite kako bi se smanjilo siromaštvo i djelovalo protiv negativnih utjecaja neočekivanih životnih događaja na prihode i/ili zdravstveni status, objava je Zavoda za javno zdravstvo B i H.

www.tomislavnews.com

www.tomislavnews.com

Popularno danas