back to top

Općina Prozor – Rama • Odluka o izboru ponuđača (po lotovima)

09.07.2024. 11:37

LOT 1.

Na osnovu članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 39/14 i 59/22), i članka 18. Pravilnika o internim procedurama u provođenju javnih nabava («Službeni glasnik Općine Prozor-Rama», broj: 4/22), u otvorenom postupku javne nabave usluga (sa predviđenom e-Aukcijom) za “Prijevoz učenika u općini Prozor-Rama u školskoj 2024/25 godini”, koji je objavljen 06.06.2024. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-36-3-24/24), sažetak Obavijesti objavljen je u “Službenom glasniku BiH” br. 41. od 14.06.2024. godine. Nakon završene evaluacije ponuda od strane Povjerenstva za provođenje nabave, općinski Načelnik je donio sljedeću odluku:

O D L U K U
o izboru ponuđača

I

Nakon završenog otvorenog postupka javne nabave (sa predviđenom e-Aukcijom) za Lot 1. (relacija: Here-Kute-Šćipe), izabran je ponuđač ATP “Putniktours Prozor” d.o.o. Prozor, općina Prozor-Rama, sa ponudom od 217,00 KM (bez PDV-a, po jednom voznom danu).

II

Ponuđač je izabran zbog prihvatljive ponude s najnižom cijenom za Lot 1. Ponuda ispunjava zahtjeve ugovornog tijela u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu, kao i u pogledu cijene.

Odluka će biti objavljena na službenoj web stranici Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org).

IV

U slučaju žalbe, zaključenje Ugovora će biti odgođeno.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u skladu sa čl. 101. Zakona o javnim nabavama BiH. Žalba se izjavljuje ugovornom tijelu, na način definiran u čl. 99. Zakona, u minimalno tri primjerka.


Izvor: ( prozor-rama.org / Mostarski.info )

Popularno danas