back to top

Općina Prozor – Rama • JAVNI POZIV za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

28.05.2024. 12:37

Na temelju člana 2.13 stav (1) točka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22 i 24/24), te u vezi sa članom 26. Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja članova biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, broj: 05-1-02-2-577-1/24 od 03.05.2024. Općinska izborna komisija Prozor-Rama objavljuje
 

J A V N I  O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

 
 
I.  Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika
 
II.   Uslovi za imenovanje:
 
Opći uslovi:
1.  Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2.  Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
1.  koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
2.  koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.  koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
4.  koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5.  kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.
 
Posebni uvjeti:
–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili V. stupanj stručne spreme;
–    da ima prijavljeno prebivalište u općini za koju je objavljen javni poziv;
–   da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH
 
III.  Potrebna dokumentacija:
 
1.  prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),
 
IV.  Rok za podnošenje prijava
 
Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine/grada, na internet-stranici općine/grada i sredstvima javnog informiranja (lokalni radio, tiskani mediji).
 
 
V.   Organ za provođenje postupka
 
Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska izborna komisija općine.
 
VI.  Ostale informacije
 
Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu općinske izborne komisije ili na internet- stranici općine/grada.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska izborna komisija Prozor-Rama,
Adresa: Ulica Kralja Tomislava b.b.
 
„Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima I nihovih zamjenika – ne otvarati“.

 
Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
Izvor: ( prozor-rama.org / Mostarski.info )

Popularno danas