back to top

Komunalno Livno upošljava dva vozača

J.P. „KOMUNALNO“ d.o.o. Livno

 Broj: 01-39-01-1/24, Livno, 8. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 10/22), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 4/23), članka 5. Pravilnika o radu J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno i Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 01-39-01/24 od 8. svibnja 2024. godine, raspisuje se 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od

šest mjeseci, za radna mjesta:

 1. Vozač teretnih vozila – 2 izvršitelja

Mjesto rada Livno. Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Naziv radnog mjesta: Vozač teretnih vozila

Opis poslova:

 1. Vozač teretnih kola
 • Prije uporabe motornog vozila vrši pregled goriva, ulja, guma, svjetlosnih uređaja,
 • Vrši prijevoz raznih materijala po nalogu rukovoditelja službe,
 • Radi u zimskoj službi na čišćenju snijega,
 • Dužan je uredno voditi dokumentaciju za povjereno mu vozilo i pridržavati se prometnih propisa i sigurnosti u prometu,
 • Vodi računa da ne ošteti vozilo te je materijalno odgovoran za sve nastale štete prouzrokovane svojom krivnjom,
 • Odgovoran je za ispravnost tahografa kao i za uredno popunjavanje i zamjenu traka i dijagramskih pločica,
 • Po završetku posla dužan je vozilo oprati i parkirati na određeno mjesto,
 • Dužan je uredno voditi – ispunjavati putni nalog i ostalu dokumentaciju vezanu za transport,
 • Vrši tekuće održavanje vozila,
 • Radi i druge poslove po nalogu rukovoditelja službe.
 • Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovoditelju službe.

Uvjeti: KV vozač „C“ kategorije sa radnim iskustvom od 1 godine.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni oglas:

Uz potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na mrežnoj stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno – www.komunalno-livno.ba i u uredu protokola na adresi Zgona bb, 80 101), kandidati su dužni dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu
 • kopija CIPS-ove osobne karte
 • diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi
 • potvrda o traženom radnom iskustvu.

Kandidati koji budu najbolje rangirani prije potpisivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca). Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i pravovremena i koji ispunjavaju uvjete iz Javnog oglasa bit će obavješteni telefonski o datumu i vremenu održavanja intervjua.

Sažetak Javnog oglasa objavit će se u dnevnim novinama „Dnevni list“, a cjeloviti tekst na web stranici J.P. „Komunalno“ d.o.o. Livno i dostavlja se Zavodu za upošljavanje HBŽ Livno, najkasnije na dan njegove objave.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana  objave sažetka Javnog oglasa u dnevnim novinama „Dnevni list“ putem pošte ili osobno na adresu:

J.P. “Komunalno” d.o.o. Livno

Zgona bb, 80101 Livno

sa naznakom

„NE OTVARAJ, PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Na omotnici je obvezno navesti:

 • ime i prezime kandidata
 • adresu stanovanja
 • naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene zaključkom. Poduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

J.P. “KOMUNALNO” d.o.o. Livno

DIREKTOR, Filip Milić

relax-portal.info

Popularno danas