Javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12, 17/20), Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Grude (“Službeni glasnik općine Grude“, br. 5/14) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude, broj: 01-05-755/22, od 28. travnja 2022. godine, Općinsko vijeće Grude objavljuje:

 

                                                          J A V N I   N A T J E Č A J

    za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude

                                   

 1. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grude“ Grude, iz reda osnivača.

 

 1. Opis pozicije Upravnog vijeća: Upravno vijeće donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Pored navedenog Upravno vijeće:

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima

propisanim aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića, uz  suglasnost osnivača Dječjeg

vrtića,

– predlaže osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,

– predlaže osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,

– odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,

  CGS Livno: Izvještaj o aktivnosti 10 općinskih/gradskih vijeća: Čak 149 vijećnika i vijećnica je pasivno

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim  suradnicima na

prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno zakonu,

– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića.

 

Mandat člana Upravnog vijeća traje do kraja mandata već imenovanih članova Upravnog vijeća.

 

III. Za člana Upravnog vijeća može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

 

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX. 1. Ustava BiH),
 • da nije osuđivan za kazneno djelo,
 • da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
 • da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

 

IV. POSEBNI UVJETI IMENOVANJA

 

 • visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

 

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

 

 • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
 • prilagodljivost timskom radu,
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 • poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća i ustanove.
  UŽIVO Rezultati, tablica i raspored Malonogometne lige MZ općine Grude 2022.

V. ISTA OSOBA MOŽE BITI IMENOVANA:

 

 1. a) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće,
 2. b) najviše u dva Upravna vijeća javnih ustanova.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

– prijavu s kratkim životopisom, adresom i kontakt telefonom,

– uvjerenje o državljanstvu,

– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a,

– ovjerena diploma o stečenoj stručnoj spremi (nostrificiranu diplomu ukoliko nije stečena u

BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),

– ovjeren dokaz o radnom iskustvu u struci,

– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka III. točke (3), (4), (6), i (7) ovog Natječaja.

 

Kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje dužni su dostaviti uvjerenje nadležnog suda o ispunjavanju uvjeta iz članka III. točke (5) ovog Natječaja.

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Grude.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje. Priložena dokumentacija neće se vraćati.

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

 

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

fra Gabre Grubišića 4

88340 GRUDE

Sa naznakom «Za javni natječaj: Upravno vijeće»

 

 

 

grude.info

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Ivo
Ivohttps://mostarski.info
Ivo je živa enciklopedija. Voli historiju, puno istražuje. Njegove zanimljivosti ostavljaju bez daha. Vrhunski je novinar i istražvač. Dugogodišnji je član TNT grupacije.

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Šta vidjeti u Mostaru